English pronunciation guide for Vietnamese locations

It is 1965 and the US ground war in Vietnam is in full swing. As a US Army commander, wage a counter-insurgency (COIN) war to secure the Ia Drang valley, on the border with Cambodia.
Post Reply
jack54
Sergeant - Panzer IIC
Sergeant - Panzer IIC
Posts: 177
Joined: Wed Aug 21, 2013 4:51 pm

English pronunciation guide for Vietnamese locations

Post by jack54 » Thu Jan 21, 2016 7:43 pm

I found this on the 'GEEK' and thought it may be of some interest. I can't vouch for accuracy though.

A
Ăn Lộc------------An Lu c(soft)
Ăn Xuyên----------Ann XSue-yen

B
Bà Xuyên----------Bah xsue yen
Bác Liệu----------Bah Leeowe
Bạn Mê Thuột------Ban Me Toot
Bình Định---------Been Din
Bình Đường--------Been Dune g(soft)

C
Cần Thơ-----------Ken toeh
Cảm Rảnh----------Kam Rahn
Chủ Lúc-----------Chew lu c(soft)
Colonel Chau------Chow
Cứ Chỉ------------Ku chee

D
Đã Lật------------Da Lut
Đã Nàng-----------Dah Nahn g(soft)
Đắk Tổ------------Dak Toe
Darlac------------Dahrlac
Đường Văn Mình----Dune Van Mihn

H
Huế---------------Whey

I
Ia Drăng----------Eeyah Dran g(soft

K
Khẽ Sành----------Khey Sahn
Kiến Giảng--------Keyn an g(soft)
Kiến Hoa----------Keyn Hoah
Kiến Phòng--------Keyn Fon g(soft)
Khánh Hoa---------Khan Hoah
Kon Túm-----------Kon Tomb (b silent, helps with pronounciation)

L
Lam Son-----------Lam Shohn
Long Khánh--------Long Khan
Long Phu----------Long Foo
Long Tân----------Long Tun

M
Mỹ Lại------------Me Lie

N
Năm Đồng----------Nam Donhe (e is silent its like saying done with a soft h at the end)
Nguyễn Cao Kỹ-----Knewyen Cahow key
Nguyễn Chánh Thì--Knewyen Chahn Tea
Nguyễn Khánh------Knewyen Khan
Nguyễn văn Thiếu--Knewyen Van Teaowe

P
Pathet Lão--------Phonetically as it sounds
Phần Quảng Dân----Foon wahng Dune
Phụ Bọn-----------Fo Bahn
Phụ Yên-----------Fo Yen
Phước Long--------Phoo k(soft) Long
Pleiku------------Playeeku
Plei Mei----------Play May

Q
Quảng Đức---------wahng Du k (soft k) These soft letters are barely perceptible, so no "Duck"
Quảng Nam---------wahng Nam
Quảng Ngài--------wahng Ng eye
Quảng Tin---------wahng Tin
Quảng Trí---------wahng tree
Quý Nhân----------We Nyon

R
Rạch Bà Rải-------Just like its phonetically spelled

S
Sihanoukville-----Seehanhoukville
Sơn Tay-----------Shohn Tie

T
Tâm Chau----------Tumb Chow (b is silent helps with pronounciation)
Tay Ninh----------Tie Nihn
Thua Thien--------Two'ah tea'n
Tổ Quốc-----------Two Quo c(soft)

V
Vĩnh Bình---------Ven Been
Vợ Nguyễn Giáp----Voh Knewyen ahp

Every Single Soldier
Vietnam ’65 developer
Vietnam ’65 developer
Posts: 1770
Joined: Wed Jan 14, 2015 4:40 pm

Re: English pronunciation guide for Vietnamese locations

Post by Every Single Soldier » Tue Mar 22, 2016 7:21 am

Thanks !! :)

Post Reply

Return to “Vietnam '65”